رسانه دیجیتال

19 مه

با توجه به ورود تكنولوژی دیجیتال در رادیو، این رسانه قدیمی و تأثیرگذار بار دیگر در حال بازیافت جایگاه برجسته خود است.

رسانه ها متقابلاً مى‏توانند وسیله ‏ى برافروختن جنگ هاى خانمان‏سوز باشند؛ می ‏توانند عادات و آداب و رفتارهاى مضر را در میان مردم رایج كنند؛ مى‏توانند ملت هایى را از هویت انسانى خودشان و هویت ملى‏شان تهى كنند و می توانند احساس تبعیض را در انسان ها زنده كنند.

مقام معظم رهبری