ور شکست می شوم

18 ژوئن

….. ور شکست می شوم .

نیمه شب که مصطفی (چمران ) برای نماز شب بیدار می شد ، من طاقت نمی آوردم ، می گفتم : بسه دیگه ، کمی استراحت کن ، خسته شدی ، و مصطفی جواب می داد :

تاجر اگر سرمایه اش را خرج کند ، بالاخره ورشکست می شود ، باید سود در بیاورد که زندگیش بگذرد . ما اگر قرار باشد نماز شب نخوانیم ، ورشکست می شویم .