خاطرات شهید محمدجواد خاکباز

18 مه

قربانی
راوی : شهید حسن اسماعیلی
بعد ازمجروحیّت « محمّد جواد » در عملیات مسلم بن عقیل با دوستان به ملاقتش در بیمارستان رفتیم ، از احوالش پرسیدیم گفت :
« به خانواده ام گفته ام من شهید شما هستم برای قربانی شدن در راه خدا .»
متحیّر شدم جوانی با آن همه آرزو در بستر جراحت هنوز این همه روحیّه دارد .